Webové technológie

Poznámky:

7. Rozmery, okraje a rámčeky

Jednotky dĺžky:

Jednotky dĺžky slúžia k zapisovaniu vzdialenosti a definujú sa nimi ako rozmery elementov, tak aj rozmery okrajov či rámčekov. Zapisujú sa hneď za číslo určujúce množstvo jednotiek. Jednotky dĺžky môžu byť absolutné a relativné.


Absolutné Relativné
in em - šírka veľkého písmena M
mm ex - výška malého písmena x
cm px - pixel
pt - typografický bod, 1 bod=1/72 palca  
pc - pica, 1 pica=12 bodom  

Percenta:

Namiesto jednotiek dĺžky môžeme k určeniu rozmerov použiť taktiež percenta. Percenta sa vzťahujú k hodnote tej istej vlastnosti deklarovanej pre nadriadený (rodičovský element).

Blokový model CSS:

Všetko, čo sa týka definovania rozmerov, začína v prípade CSS u tzv. blokového modelu. Všetok textový i obrazový obsah umiestňuje CSS na stránku pomocou blokov. Blok je akýsi štvoruholník s rozmerom obsahu, okraja a prípadne rámčeka. Hovoríme teda o bloku elementu, ktorý obsahuje:

 • obsah elementu
 • vnútorný okraj
 • rámček
 • vonkajší okraj


Blokovy model


Deklarovanie šírky a výšky elementa:

Pre nastavenie jednoznačnej šírky elementa používame vlastnosť width. Vlastnosť width udáva šírku obsahu elementa, do ktorého nie sú započítavané okraje (vonkajšie a vnútorné) a ani rozmer rámčeka. Ide o vlastnosť nededičnú. Taktiež môžeme nastaviť minimálnu a maximálnu širku pomocou vlastností min-width a max-width.

Pre nastavenie jednoznačnej výšky elementa používame vlastnosť height. Vlastnosť height udáva výšku obsahu elementa, do ktorého nie sú započítavané okraje (vonkajšie a vnútorné) a ani rozmer rámčeka. Ide o vlastnosť nededičnú. Taktiež môžeme nastaviť minimálnu a maximálnu výšku pomocou vlastností min-height a max-height.

Deklarovanie okrajov elementa:

Vonkajší okraj okolo elementa je neviditeľný, ale vytvára medzery medzi rámčekami viacerých elementov. Efektívne dokážeme pomocou nich napríklad odsadzovať odstavce textu. K definovaniu vonkajších okrajov elementa môžeme použiť vlastnosti:

 • margin-top - horný vonkajší okraj
 • margin-right - pravý vonkajší okraj
 • margin-bottom - dolný vonkajší okraj
 • margin-left - ľavý vonkajší okraj

Vnútorný okraj elementa vytvára priestor medzi rámčekom a obsahom elementa. Cez vnútorný okraj sa premietne pozadie elementa. K definovaniu vnútorných okrajov elementa môžeme použiť vlastnosti:

 • padding-top - horný vnútorný okraj
 • padding-right - pravý vnútorný okraj
 • padding-bottom - dolný vnútorný okraj
 • padding-left - ľavý vnútorný okraj

Ako nastaviť okraje elementa pomocou jednej vlastnosti:

Ak chcete okraje elementa nastaviť pre všetky strany rovnaké, alebo pre hornú a spodnú stranu jeden romer a pre pravú a ľavú stranu druhý rozmer, potom je jednoduchšie použit namiesto štyroch vlastností vlastnosť jednu - margin/padding

Vlastnosť margin/padding môže nadobudnúť jednu až štyry hodnoty, ktoré oddelíme pomocou prázdnej medzery. Hodnoty platia od hornej po ľavú stranu v smere hodinových ručičiek.


Zápis Platí pre strany Príklad
margin/padding: a b c d 4 rôzne hodnoty pre každú stranu zvlášť v poradí: horná, pravá, spodná, ľavá margin/padding: 4px 5px 3px 2px
margin/padding: a bc d 3 hodnoty: a pre hornú, bc pre pravú a ľavú a d pre spodnú stranu margin/padding: 4px 2px 3px
margin/padding: ab cd 2 hodnoty: ad pre hornú a spodnú stranu a bc pre pravú a ľavú stranu margin/padding: 4px 2px
margin/padding: abcd 1 hodnota: pre všetky strany rovnaká margin/padding:3px

Deklarovanie rámčekov elementa:

Ak budeme chcieť vytvoriť rámček okolo elementa, tak môžeme použiť tieto vlastnosti:

 • border-width - šírka rámčeka
 • border-style - štýl rámčeka
 • border-color - farba rámčeka

Tieto 3 vlastnosti môžeme nahradiť jednou vlastnosťou border:

p { border: 3px double black; }

Určite už budeme vedieť ako si nastavíme šírku, štýl a farbu pre každu stranu zvlášť:

Zápis Platí pre strany Príklad
border-width/style/color/: a b c d 4 rôzne hodnoty pre každú stranu zvlášť v poradí: horná, pravá, spodná, ľavá border-width/style/color/: 4px 5px 3px 2px
border-width/style/color/: a bc d 3 hodnoty: a pre hornú, bc pre pravú a ľavú a d pre spodnú stranu border-width/style/color/: 4px 2px 3px
border-width/style/color/: ab cd 2 hodnoty: ad pre hornú a spodnú stranu a bc pre pravú a ľavú stranu border-width/style/color/: 4px 2px
border-width/style/color/: abcd 1 hodnota: pre všetky strany rovnaká border-width/style/color/:3px

Novinky

11.9.2012Nová dómena ta3d.hys.cz Odkaz

15.6.2012Vyhotovené diskusné fórum. Odkaz

14.6.2012Poznámky z CSS sú hotové. Odkaz

Štatistiky